top of page

Навчання спеціалістів-метрологів
(Ниже приведен этот текст на русском языке)

       ІПКМ проводить 1-3 денні семінари (по 6 годин на день) та 4-5-денні курси (32-36 годин навчання) щодо підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств та організацій у м.Харків або інших містах України, а також за індивідуальними заявками. ​
 
       ІПКМ також проводить підвищення кваліфікації викладачів технікумів та ВНЗ у м.Харків чи інших містах України.
Увага! На цей час навчання проводиться on-line.
 
Дати навчання - за погодженням.

   Кількість учасників заходів не обмежена. Програма навчання узгоджується із підприємством. У програму навчання будуть включені питання, які важливі саме для вашого підприємства.
   За результатами навчання видається свідоцтво про підвищення кваліфікації із зазначенням питань, що були розглянуті під час навчання.
               Лист-запрошення можна завантажити тут
 
      Семінари та курси проводяться за такими темами:
  1. Забезпечення єдності вимірювань на підприємстві та в лабораторії. 
  2. Основи метрологічної діяльності на підприємстві. Організація та проведення перевірки засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання.     
  3. Метрологічна експертиза технічної документації.
  4. Метрологічний контроль вимірювальних каналів.
  5. Розробка та валідація методик вимірювань та випробувань.
  6. Розроблення та впровадження документів системи управління якістю за
ДСТУ EN ISO 9001:2018.

  7. Розроблення та впровадження документів системи управління за
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014.

  8. Застосування ризик-орієнтованого мислення в системах управління за
ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та ДСТУ ISO 10012:2005. 

Методи оцінки ризику.

  9. Розробка та забезпечення функціонування системи управління безпечністю харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000:2019. 

 10. Підготовка до акредитації  провайдерів  перевірки  кваліфікації за вимогами ISO/IEC 17043:2010.

 11. Калібрування засобів вимірювальної техніки та невизначеність вимірювань.

 12. Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки. ​

 

     Ви також можете запропонувати свою тему з навчання у галузі метрології, стандартизації та оцінки відповідності.

   Під час навчання можуть бути розглянуті такі актуальні питання, як: ​
 • забезпечення єдності вимірювань на підприємстві в сучасних умовах, підготовка метрологів та відповідальних за забезпечення єдності вимірювань на підприємстві;
 • основи технічного регулювання в Україні;
 • оцінка відповідності продукції, в т.ч. засобів вимірювальної техніки;
 • модулі оцінки відповідності;
 • впровадження на підприємстві або лабораторії вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025;
 • впровадження на підприємстві вимог ДСТУ ISO 10012;
 • впровадження на підприємстві вимог ДСТУ EN ISO 9001:2018;
 • проведення внутрішнього аудиту на підприємстві;
 • оцінка невизначеності вимірювань, зокрема, під час калібрування засобів вимірювальної техніки;
 • оцінка похибки вимірювань;
 • забезпечення якості вимірювань та випробувань, міжлабораторні випробування;
 • розробка методик повірки, калібрування, вимірювань та випробувань;
 • визначення міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки;
 • верифікація та валідація методик вимірювань та випробувань;
 • забезпечення компетентності повірочних, калібрувальних, вимірювальних та випробувальних лабораторій;
 • перевірка, повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки; 
 • метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки та їх оцінка;
 • перевірка випробувального обладнання;
 • організація та проведення метрологічної експертизи технічної документації.
 
Навчання проводиться за договорами, ціна договірна та залежить від місця проведення та кількості учасників. ​
Запропоновану програму навчання за темою "Забезпечення єдності вимірювань на підприємствах та в лабораторіях" можна переглянути тут: ​ ​
 
 
Запропоновану програму навчання на тему "Впровадження на підприємстві та в лабораторіях вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025" можна переглянути тут:

   Обучение специалистов-метрологов
   ИПКМ проводит 1-3 дневные семинары (по 6 часов в день) и 4-5-дневные курсы (32-36 часов обучения) по повышению квалификации специалистов предприятий и организаций в г.Харьков или других городах Украины, а также по индивидуальным заявкам.
   ИПКМ также проводит повышение квалификации преподавателей техникумов и ВУЗов в г.Харьков или других городах Украины.
 
Внимание! В настоящее время обучение проводится on-line.

 

Даты обучения  - по согласованию.

    Количество участников проводимых мероприятий не ограничено. Программа обучения согласовывается с предприятием. В программу обучения могут быть включены те вопросы, которые важны именно для вашего предприятия.
  По результатам обучения выдается свидетельство о повышении квалификации с указанием тем, которые были рассмотрены во время обучения.
  
                     Письмо-приглашение можно скачать здесь
 
   Cеминары и курсы проводятся по таким темам:
 1. Обеспечение единства измерений на предприятиях и в лаборатории.

 2. Основы метрологической деятельности на предприятии. Организация и проведение проверки средств измерений и испытательного оборудования.

 3. Метрологическая экспертиза технической документации.

 4. Метрологический контроль измерительных каналов.

 5. Разработка и валидация методик измерений и испытаний.

 6. Разработка и внедрение документов системы управления качеством по ДСТУ EN ISO 9001:2018.

 7. Разработка и внедрение документов системы управления по ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014.

 8. Применение риск-ориентированного мышления в системах управления по
  ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 и ДСТУ ISO 10012:2005.
  Методы оценки риска.

 9. Разработка и обеспечение функционирования системы управления безопасностью пищевых продуктов по ДСТУ ISO 22000:2019. 

 10. Подготовка  к  аккредитации  провайдеров  проверки  квалификации
  по ISO/IEC 17043:2010.

 11. Калибровка средств измерительной техники и неопределенность измерений.

 12. Оценка соответствия средств измерительной техники.

   Вы также можете предложить свою тему по обучению в области метрологии, стандартизации и оценки соответствия.
   Во время обучения могут быть рассмотрены такие актуальные вопросы, как:
 • обеспечение единства измерений на предприятии в современных условиях, подготовка метрологов и ответственных за обеспечение единства измерений на предприятии;
 • основы технического регулирования в Украине, оценка соответствия продукции, в т.ч. средств измерительной техники, модули оценки соответствия;
 • внедрение на предприятии или в лаборатории требований ДСТУ EN ISO/IEC 17025;
 • внедрение на предприятии требований ДСТУ ISO 10012;
 • внедрение на предприятии требований ДСТУ EN ISO 9001:2018;
 • проведение внутреннего аудита на предприятии;
 • оценка неопределенности измерений, в т.ч. при калибровке средств измерительной техники;
 • оценка погрешности измерений;
 • обеспечение качества измерений и испытаний, межлабораторные испытания;
 • разработка методик поверки, калибровки, измерений и испытаний;
 • определение межкалибровочных интервалов средств измерительной техники;
 • верификация и валидация методик измерений и испытаний;
 • обеспечение компетентности поверочных, калибровочных, измерительных и испытательных лабораторий;
 • поверка и калибровка средств измерительной техники;
 • метрологические характеристики средств измерительной техники и их оценка;
 • проверка испытательного оборудования;
 • организация и проведение метрологической экспертизы технической документации.
 
 Обучение проводится по договорам, цена договорная и зависит от места проведения и количества участников.
  Предлагаемую программу обучения по теме "Обеспечение единства измерений на предприятиях и в лабораториях" можно посмотреть здесь: 
  Предлагаемую программу обучения по теме "Внедрение на предприятии и в лабораториях требований ДСТУ EN ISO/IEC 17025" можно посмотреть здесь: 
    
bottom of page