top of page

                 Випробувальне обладнання. Поводження на підприємстві та в лабораторії

          О. Малецька, кандидат технічних наук, м. Харків,

          М. Москаленко, кандидат технічних наук, м. Харків.

 

   Текст статті було перевірено на актуальність 06.01.2022 р.

   На цьому сайті є також роз'яснення щодо проведення перевірки чи калібрування випробувального обладнання . Ознайомитися з ним можна у розділі Статті - "Чи калібрувати випробувальне обладнання". 

    Забезпечення якості продукції ґрунтується на оцінюванні відповідності, яке передбачає процес доведення того, що визначені вимоги щодо продукції були виконані. «Визначені вимоги» - заявлені потреби чи очікування, які зафіксовані в технічних регламентах, стандартах, технічних специфікаціях або в інший спосіб.

       Для доказу відповідності продукції встановленим вимогам на підприємстві функціонує випробувальна лабораторія (далі – ВЛ), яка саме і проводить випробування продукції. Також виробник може звертатися до органів з оцінки відповідності, у тому числі й до акредитованих ВЛ. Критерії, за якими виробник визначається, в якій лабораторії йому потрібно або достатньо проводити випробування, встановлюються відповідно до розділу 6 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

      Під випробуванням розуміється визначення однієї чи кількох характеристик об’єкта оцінки відповідності (продукції). На підставі проведеної оцінки відповідності продукції виробник може з упевненістю декларувати замовникам (покупцям) відповідність продукції визначеним вимогам. Таким чином, випробування продукції для виробника є важливою діяльністю, яка повинна здійснюватися за допомогою  випробувального обладнання (далі – ВО), до якого є довіра і впевненість щодо функціонування.

     ВО є технічним засобом, який забезпечує необхідну дію на продукцію на протязі певного часу згідно з вимогами до умов випробувань.

      В якості ВО можуть застосовуватись:

     - ВО, в якому покази вбудованих засобів вимірювальної техніки (далі -  ЗВТ) відповідають відтворюваним значенням фізичної величини згідно з умовами випробувань у заданих діапазонах, – в цьому випадку до нормованих точнісних характеристик відносяться діапазон відтворення значень фізичних величин за умовами випробувань та нормовані метрологічні характеристики цих ЗВТ;

   - ВО, в якому вбудовані ЗВТ застосовують для спостереження за зміненням та встановленням умов випробувань у заданих діапазонах, – у цьому випадку до нормованих точнісних характеристик відносяться діапазон відтворення значень фізичних величин за умовами випробувань та похибка встановлення цих значень.

  До ВО з нормованими точнісними характеристиками належить будь-який технічний засіб, який застосовується під час випробувань і забезпечує відтворення значень фізичної величини згідно з умовами випробувань в заданих діапазонах з необхідною точністю на протязі встановленого терміну.

   До нормованих точнісних характеристик відносяться встановлені в експлуатаційних документах ВО та нормативних документах на випробування продукції діапазон та характеристика точності відтворювання умов випробувань.

    Для впевненості у придатності ВО до експлуатації необхідно здійснити сукупність операцій, які дозволять визначити його точнісні характеристики, встановити його відповідність вимогам експлуатаційних та/або нормативних документів щодо його застосування, і встановити придатність до застосування.

    Така сукупність операцій називалася «атестацією ВО». Однак, після впровадження в Україні ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» та скасування ГОСТ 24555-81, який встановлював процедуру перевірки ВО,  цю процедуру слід називати «перевіркою ВО».

    Таким чином, ВО, яке застосовується для випробувань на підприємстві повинно бути перевірено перед введенням в експлуатацію та через встановлений проміжок часу під час його експлуатації. Також може виникнути необхідність позачергової перевірки.

      Слід враховувати під час організації перевірки ВО на підприємстві, що не має ніяких законодавчих вимог до проведення перевірки ВО. Тому підприємство може проводити перевірку ВО самостійно, або звернутися до іншої організації (підприємства), якій заявник довіряє. Тому перевірку ВО можуть проводити різні підприємства і організації, які мають персонал з необхідною кваліфікацію та досвідом у проведенні таких робіт, а також, за необхідністю, допуск до проведення відповідних робіт згідно з вимогами охорони праці.

       Перевірці підлягає ВО, яке має та яке не має точнісні характеристики.

Перевірка ВО, що має нормовані точнісні характеристики, проводиться з метою:

- встановлення його відповідності вимогам нормативних та експлуатаційних документів, а саме визначення відповідності технічних характеристик вимогам технічної документації, що свідчить про справність, працездатність, комплектність та про нормальний технічний стан випробувального обладнання, в тому числі і ЗВТ, що входять до його складу;

- визначення відповідності значень характеристик ВО нормованим значенням;

- встановлення придатності ВО до експлуатації;

- визначення терміну його наступної перевірки.

Перевірка ВО, що не має нормовані точнісні характеристики, проводиться з метою встановлення його відповідності технічним вимогам.

      ЗВТ, які застосовують під час проведення перевірки ВО, повинні бути:

  • відкалібровані у відповідних акредитованих калібрувальних лабораторіях у разі застосування ВО в акредитованих Національним агентство з акредитації України випробувальних та калібрувальних лабораторіях (ВО застосовується для оцінки відповідності продукції технічному регламенту);

  • повірені в уповноважених повірочних лабораторіях у разі застосування у сферах діяльності, які відносяться до законодавчо регульованої метрології згідно із статтею 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

  • повірені або відкалібровані на підприємстві – користувачу цього ВО (або в лабораторіях інших підприємств/організацій) у разі застосування для випробування продукції у інших випадках, крім зазначених вище.

     ЗВТ, що входять до складу ВО та застосовуються для спостереження за зміненням та встановленням умов випробувань у заданих діапазонах, можуть бути переведені в індикатори. Правильність їх функціонування повинна бути перевірена під час проведення перевірки цього ВО. При цьому точнісні характеристики індикаторів не регламентуються.

      Під час проведення перевірки ВО необхідно вести протокол.

   Позитивні результати перевірки оформлюють звичайно атестатом випробувального обладнання на підставі протоколу перевірки, який є невід’ємної частиною атестата. Однак, підприємство може прийняти інший вид документа – звіт, протокол, акт. Головне, що б у цьому документі було однозначно визначено якому документу відповідає ВО – настанові з його експлуатації, або іншим його експлуатаційним документам, або нормативно-правовим актам чи нормативним документам на випробування продукції.

   Необхідність оцінювання невизначеності вимірювань експериментальних результатів перевірки ВО визначається його користувачем на підставі вимог до використання результатів випробування.

      У разі позитивних результатів перевірки на ВО доцільно наносити  інформацію щодо дати її проведення та терміну наступної перевірки. Періодичність перевірки  ВО встановлює його користувач, якщо інше не встановлено в документах на використання ВО.

     ВО, що не було перевірено в установлений термін, повинно бути вилученим із застосування. ВО, визнане за результатами перевірки несправним забороняють застосовувати. Таке ВО може бути надано на перевірку після його ремонту.

     У разі негативних результатів перевірки ВО оформлюють протокол, в який вносять одержані результати, зауваження та висновки про непридатність цього  обладнання до застосування з відповідним обґрунтуванням. Негативні результати перевірки свідчать про невідповідність ВО за результатами зовнішнього огляду та/або вимогам до функціонування, комплектності, вимогам до точністних характеристик та діапазону відтворення відповідної величини тощо.

    Однак, в обґрунтованих випадках номенклатура, обсяг та значення діапазону відтворення відповідної величини та точнісних  характеристик ВО можуть відрізнятися від наведених в технічній документації на це обладнання, але при цьому під час перевірки встановлюється відповідність наявних діапазону відтворення і точнісних характеристик цього обладнання вимогам документів щодо випробувань конкретної продукції згідно з призначенням випробувального обладнання. У цьому разі наявні діапазон відтворення і точнісна характеристика ВО записується в протокол випробування та атестат. На саме ВО обов’язково наноситься відповідна інформація.

      Перевірку ВО проводять згідно з програмою та методикою, яка може бути у експлуатаційних документах на це ВО, у стандартах, або розроблена виробником чи користувачем ВО. У разі розроблення програми та методики перевірки ВО підприємством-користувачем цього ВО її затверджує керівник або інша відповідальні посадові особи цього підприємства.

   Програма та методика перевірки ВО повинна містити перелік робіт та методи їх проведення, які забезпечують виконання завдань перевірки цього обладнання. Програма та методика перевірки ВО оформлюється як конструкторська документація або нормативний документ. У залежності від обраної форми документ оформлюється за вимогами стандартів Єдиної системи конструкторської документації або за вимогами Національної стандартизації (ДСТУ 1.5:2015).

bottom of page